Skip to content

Privatumo politika

 • Mes esame taisom ir gaminam komanda!
 • Mums yra svarbus kiekvieno Internetinės parduotuvės Naudotojo pasitikėjimas Mūsų Internetine parduotuve bei joje parduodamomis prekėmis ir/ar per ją teikiamomis paslaugomis. Šis pasitikėjimas, be kita ko, neatsiejamas ir nuo tinkamo Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo bei jų apsaugos. Todėl šioje Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje rasite Bendrovės Privatumo taisyklių (toliau – Privatumo taisyklės) nuostatas, reglamentuojančias Naudotojo Asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Bendrovės veikloje, taip pat su tuo susijusias Naudotojų teises bei Bendrovės pareigas.
 • Atkreipiame dėmesį, jog naudodamasis Internetinės parduotuvės svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojas sutinka su Privatumo taisyklių nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo taisyklių nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis „taisomirgaminam.lt“ Internetine svetaine.
 • Pažymime, kad „taisomirgaminam.lt“ turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriu metu keisti Privatumo taisyklių nuostatas, iš anksto įspėdama Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojus. Bet koks Privatumo taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinės parduotuvės svetainėje dienos, todėl maloniai prašome perskaityti šių Privatumo taisyklių nuostatas kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis. Jei perskaitę šių Privatumo taisyklių nuostatas nusprendžiate toliau naudotis Internetinės parduotuvės suteikiamomis galimybėmis, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate.
 • Naudotojas, turėdamas bet kokių klausimų, susijusių su Naudotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis tiesiogiai į „taisomirgaminam.lt“ Duomenų Apsaugos Pareigūną. El. paštu: info@taisomirgaminam.lt
 • Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Naudotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
 • PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 • Internetinė svetainė, parduotuvė – pasiekiama adresu www.taisomirgaminam.lt
 • Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis internetinės parduotuvės svetainėje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis įsigyti „taisomirgaminam.lt“ parduodamų prekių ir/ar gauti „taisomirgaminam.lt“ teikiamas paslaugas, ir/ar jas įsigyjantis. 
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
 • Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.
 • Internetinės parduotuvės paskyra – tai prisijungimo prie Internetinės parduotuvės svetainės paskyra, kuri sukuriama aktyviais Naudotojo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą Internetinės parduotuvės svetainėje, ir kurioje yra saugomi Naudotojo Asmens duomenys bei užsakymų istorija.
 • Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės parduotuvės svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
 • Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 
 • „taisomirgaminam.lt“ partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas „taisomirgaminam.lt“, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.
 • ASMENS DUOMENŲ GAVIMO BŪDAI
 • „Taisomirgaminam.lt“ Naudotojų Asmens duomenis gauna trimis būdais, kai:
  –  Naudotojas informaciją apie save pateikia pats;
  –  Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis Internetinės parduotuvės svetaine; 
  –  Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų. 
   
 • „Taisomirgaminam.lt“ Internetinės svetainės, parduotuvės Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją „taisomirgaminam.lt“ šiais atvejais:
  –  Naudotojui susikūrus Internetinės parduotuvės paskyrą bei atliekant užsakymą Internetinėje parduotuvėje; 
  –  Naudotojo komunikacijos bet kokia forma su Bendrove metu. 
   
 • Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informaciją „taisomirgaminam.lt“ Slapukų pagalba, Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Naudotojui naudojantis „taisomirgaminam.lt“ Internetinės parduotuvės svetaine ir jos suteikiamomis galimybėmis.
   
 • Trečiasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai Naudotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Naudotoją „taisomirgaminam.lt“ gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google, Inc. Bendrovė iš Facebook, Inc. gauna tokius Naudotojo Asmens duomenis kaip Naudotojo atvaizdą ir www.facebook.com socialinio tinklo paskyros (profilio) vardą, tuo tarpu iš Google, Inc. „taisomirgaminam.lt“ gauna tik Naudotojo atvaizdo duomenis.
 • NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
 • „Taisomirgaminam.lt“ Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:
  –  Elektroninės prekybos „taisomirgaminam.lt“ Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
  –   Konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
  –   Paslaugų teikimo tikslu;
  –   Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
  –   Profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu (atliekamas garso įrašymo darymas).
 • „Taisomirgaminam.lt“ Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais. 
 • TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI
 • „Taisomirgaminam.lt“ savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Naudotojų Asmens duomenis:
  – Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, asmens kodas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“, asmens pajamų dydis, asmens paso numeris, asmens šeiminės padėties duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės prekybos „Taisomirgaminam.lt“ Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu;
  –  Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, vaizdo įrašas, atvaizdas, tekstinės rinkmenos „slapukai“. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu;
  –  Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, asmens nusiskundimai. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų, skelbiamų „Taisomirgaminam.lt“ Internetinės parduotuvės svetainėje, teikimo tikslu; 
  –  Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, tekstinės rinkmenos „slapukai“, atvaizdo duomenys, socialinio tinklo www.facebook.com paskyros vardas, gyvenamosios vietos adresas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;
  –  „Taisomirgaminam.lt“ teisėto intereso teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu.
 • „Taisomirgaminam.lt“ pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt. 
 • NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
 • „Taisomirgaminam.lt“ užtikrina, laikosi ir gerbia „Taisomirgaminam.lt“ Internetinės parduotuvės svetainės Naudotojų teises:
  –  teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie „Taisomirgaminam.lt“ atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;
  –  teisę gauti informaciją, susijusią su „Taisomirgaminam.lt“ tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;
  –  teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
  –  teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būt ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba „Taisomirgaminam.lt“ valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;
  –  teisę apriboti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį „Taisomirgaminam.lt“ gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir „Taisomirgaminam.lt“ nebereikia Naudotojo Asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar „Taisomirgaminam.lt“ teisėtos priežastys yra viršesnės už Naudotojo priežastis;
  –  teisę prieštarauti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui, t.y. Naudotojas turi teisę dėl su Naudotojo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas „Taisomirgaminam.lt“, kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant „Taisomirgaminam.lt“ pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą, arba/ir tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų „Taisomirgaminam.lt“ arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai Naudotojas yra vaikas, įskaitant profiliavimą, arba/ir kai Asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, susijusį su Tiesiogine rinkodara. „Taisomirgaminam.lt“ šiuo nurodo, kad, atsižvelgdama į Naudotojo teisės prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui įgyvendinimą, nebetvarko Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai „Taisomirgaminam.lt“ įrodo, kad Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už „Taisomirgaminam.lt“ interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
  –  teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė „Taisomirgaminam.lt“, kai Naudotojo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Naudotojo Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. „Taisomirgaminam.lt“ šiuo nurodo, kad naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Naudotojas turi teisę, kad „Taisomirgaminam.lt“, kai tai techniškai įmanoma, Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
  –  teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.
 • „Taisomirgaminam.lt“ informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, „Taisomirgaminam.lt“ per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. 
 • „Taisomirgaminam.lt“ atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva. 
 • Jeigu Naudotojas pageidauja, kad „Taisomirgaminam.lt“ įgyvendintų aukščiau nurodytas teises arba, jeigu Naudotojas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su „Taisomirgaminam.lt“.
 • ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
 • „Taisomirgaminam.lt“ tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie: 
  –  Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos „Taisomirgaminam.lt“ Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo „Taisomirgaminam.lt“ Internetine parduotuve;
  –  Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo sudalyvavimo „Taisomirgaminam.lt“ organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime;
  –  Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis; „Taisomirgaminam.lt“ –  Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos;
  • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su klientais spendimo tikslu, yra saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų Asmens duomenų gavimo dienos.
 • „Taisomirgaminam.lt“ deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, „Taisomirgaminam.lt“ sunaikina Naudotojo asmeninę informaciją. 
 • ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS
 • „Taisomirgaminam.lt“ naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse ir ne tik, tokių kaip kurjerių tarnybų, lizingo „Taisomirgaminam.lt“, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.
 • Bendrovė informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Bendrovė perduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims. 
 • Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.
 • „Taisomirgaminam.lt“ ir trečiasis asmuo, kuriam Bendrovė perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos. 
 • Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie „Taisomirgaminam.lt“ Internetinės parduotuvės svetainės Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti „Taisomirgaminam.lt“. 
 • „Taisomirgaminam.lt“ siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis „Taisomirgaminam.lt“ Internetinės parduotuvės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, „Taisomirgaminam.lt“ neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja „Taisomirgaminam.lt“ teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.  
 • Tuo atveju, jeigu „Taisomirgaminam.lt“ yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, „Taisomirgaminam.lt“ privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.
 • ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
 • „Taisomirgaminam.lt“ rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, „Taisomirgaminam.lt“ yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.  
   
 • „Taisomirgaminam.lt“ pažymime, kad nors „Taisomirgaminam.lt“ stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.
 • VAIKŲ ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS
 • „Taisomirgaminam.lt“ Internetinė parduotuvė ir joje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims nuo 16 metų, todėl „Taisomirgaminam.lt“ sąmoningai nerenka ir netvarko vaikų iki 16 metų Asmens duomenų. 
   
 • Tačiau „Taisomirgaminam.lt“ pažymi, kad tėvai turi teisę pateikti „Taisomirgaminam.lt“ savo sutikimą, jeigu jų nepilnametis vaikas iki 16 metų norėtų naudotis „Taisomirgaminam.lt“ Internetine parduotuve ir jos suteikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, įsigyt prekę ar paslaugą. 
   
 • Jums sužinojus, kad Jūsų vaikas pateikė „Taisomirgaminam.lt“ asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, susisiekite su „Taisomirgaminam.lt“ adresu
 • TIESIOGINĖ RINKODARA
 • „Taisomirgaminam.lt“, turėdama aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu ir/arba trumpąją „sms“ žinute. 
   
 • Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti „Taisomirgaminam.lt“ duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
   
 • Jei Naudotojas nebepageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, Naudotojas gali: 
  –  rašyti elektroninį laišką adresu info@taisomirgaminam.lt arba skambinti bendruoju „Taisomirgaminam.lt“ klientų konsultavimo telefonu +370 6** ***** ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių;
  –    atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje. 
   
 • Elektroninių laiškų  ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Naudotojo aiškiai nurodytais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.
 • SLAPUKAI
 • Siekiant, kad Naudotojui „Taisomirgaminam.lt“ Internetinės parduotuvės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės parduotuvės, esant Naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.
   
 • Jeigu Naudotojas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Naudotojas turi paspausti „Sutinku dėl slapukų naudojimo“, o jeigu Naudotojas nesutinka, jog Slapukai būtų įrašyti, Naudotojas turi paspausti „Nesutinku dėl slapukų naudojimo“.
   
 • „Taisomirgaminam.lt“ naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Naudotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. „Taisomirgaminam.lt“ nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Naudotojų dėmesį, kad kai kurie „Taisomirgaminam.lt“ ovės Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Naudotojas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų „Taisomirgaminam.lt“ Partnerį.
   
 • Jeigu Naudotojas sutiko, jog Slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą galinį įrenginį, Naudotojas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, paspausdamas nuorodą „Atšaukti slapukų naudojimą“ arba pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti.
 • PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS
 • Šios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d. Bet kokie Privatumo taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi „Taisomirgaminam.lt“ Internetinės parduotuvės svetainėje.

Scope

The following Terms and Conditions (Terms) apply to all orders placed via our online shop.

These Terms also apply to businesses for future commercial relations without the need for any formal expression thereof. Unless expressly approved by us to the contrary, we cannot accept the contractual validity of any conflicting or complementary general terms and conditions used by any business.

Contractual partner, formation of contract, options for corrections

By placing the products in the online shop, we make a binding offer on our part to enter into a contract regarding those items. You may place our products in the shopping basket without obligation and amend your entries at any time prior to submitting your binding order by using the correction facilities that are provided for this purpose and explained during the ordering process. The contract is formed by clicking on the order button which indicates your acceptance of our offer concerning the goods contained in the shopping basket. Once you have sent your order you will immediately receive a confirmation via e-mail.

Contract language, saving of the contract text

The language(s) available for concluding the contract: English

We save the text of the contract and forward the order data and our Terms and Conditions to you on a durable medium. For security reasons, the text of the contract cannot be accessed via the internet.

Delivery conditions

Delivery costs are added to the product prices as displayed. Delivery charges are explained within individual product offers.

Payment

The following payment methods are basically available in our online shop.

Warranty and guarantees

For consumers, warranty is 1 month. Information on any additional guarantees and their precise conditions that may apply can be found next to the product and on specific information pages in the shop, if applicable.

When you exercise your warranty rights and we deem it necessary to receive the goods back in order to examine your complaint, you must send back the goods at your cost to the address given above. We are committed to respond to any complaint immediately, but no later than within 14 days of its submission.

DISCLAIMER

Our controller is not guaranteed to work with every bike or scooter setup. It was tuned specifically on originals which were bought in official representatives shops. All kits are not waterproof! it is resistant to water and likely won’t have an issue getting wet but it’s not possible for us to make it waterproof without sealing the harness in place. Take this into consideration when using the bike or scooter. All kits give out more watts than motors are rated. Do not under any circumstances bypass/remove/tamper with the breaker that comes stock on the bike. Usually stock motors are rated for less watts and running at levels higher than this can potentially lead to cutting out or motor damage and should be done at your own discretion. We are not responsible for the wheel spinning and launching the bike if you start your bike for the first time not on a stand. If your upgrade kit will not work from the begin, you need to schedule for remote tuning via Samsung phone because end users WON’T have BACDoor Access. Email us to set up your tuning session to get your bike / scooter running. One free remote tuning session will be provided to get the bike running if there are issues. After the initial tuning session has resolved the issues, additional tuning sessions needed for aftermarket upgrades or changes to the bike / scooter can be purchased on our website for 55 EUR.

This controller DOES NOT have safeguards in place to prevent you from damaging your motor or battery. You must understand the limitations of your scooter / bike electronics. If your battery is stock (not bypassed) you don’t need to worry about this. We are not responsible for damage done to the electronics due to misuse. This includes monitoring your battery voltage and amperage as the controller has no safeguard for either.

We do not accept returns. Faulty controllers must be sent back to us and we will exchange it to the new one. If you use your controller and decide you don’t want it, we CAN NOT accept a return. Use of the controller involves anything from mounting it to the bike or attaching pole wires from the motor. If you receive your controller with physical damage to anything in the package, contact us. We can get you new parts and submit a claim with the shipper (this must be well documented).

If you decide you want it re-tuned from 60V to 72V we will charge a tuning fee, you will need to schedule a time and it requires a Samsung phone.

Attempting to extract our proprietary tune is theft of intellectual property and against the law.

lt_LTLietuvių kalba